ALGEMENE VOORWAAREN SQR

 

Liever de PDF versie?

 

 

1. ALGEMEEN

1.1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen SQR B.V. en Klant.

1.1.2 SQR kan de Algemene Voorwaarden SQR wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden SQR zullen op de website van SQR  (www.SQR.nl) worden gepubliceerd.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden SQR worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven.

1.2.2 Domeinnaam: De naam in het Domain Name System (DNS) die verwijst naar een IP-adres.

1.2.3 SQR: SQR B.V., gevestigd te (1817 BH) Alkmaar aan de Wognumsebuurt 3 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder RSIN-nummer 808362264.

1.2.4 Dienst(en): De door SQR aan de Klant uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte dienst(en), zoals het hosten van websites, het bemiddelen bij de registratie van domeinnamen en het aanbieden van e-maildiensten.

1.2.5 Back-up: Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.6 Documentatie: De nadere (functionele) beschrijving van Producten en
Diensten.

1.2.7 Fair Use Policy: Het beleid van SQR betreffende het redelijke gebruik door Klant van de te gebruiken hoeveelheid data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer.

1.2.8 Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adresseringsgegevens en/of andere codes.

1.2.9 Klant: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af/op)levering van Diensten.

1.2.10 Overeenkomst: de afspraken tussen SQR en de Klant waarin de door SQR te leveren Diensten staan omschreven alsmede de tegenprestatie van de Klant en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

1.2.11 Registrar: een bij een Uitgevende instantie aangesloten organisatie die de bevoegdheid heeft Domeinnamen te registreren.

1.2.12 Support: Het door SQR verlenen van assistentie bij het gebruik van  Diensten.

1.2.13 Registrerende instantie: De organisatie die beslist op aanvragen voor de registratie van domeinnamen en/of IP-adressen en die deze toekent aan de hand van geldende reglementen en procedures. Voor .nl domeinnamen gelden de voorwaarden van SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland).

1.2.14 Webhosting: De Dienst die bestaat uit opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal, zoals een website.

1.2.15 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (9.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Aanbiedingen

1.3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod van SQR schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.4 Totstandkoming overeenkomst

1.4.1 De Overeenkomst, danwel de wijziging daarvan, komt elektronisch tot stand op het moment waarop SQR aan Klant de (elektronische) bevestiging verstuurt dat de aanvraag is geaccepteerd. SQR heeft het recht om zonder opgave van redenen een aanvraag niet te accepteren.

1.4.2 Klant verklaart het (online) aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld, en verklaart wijzigingen van deze gegevens onverwijld aan SQR te zullen verstrekken.

1.5 Herroepingsrecht

1.5.1 Het herroepingsrecht geldt niet voor Klanten die handelen in de uitoefening van een beroep op bedrijf.

1.5.2 Klant heeft bij overeenkomsten op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek, het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

1.5.3 Klant kan geen gebruik maken van zijn herroepingsrecht voor zover de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk na het aangaan daarvan in de fase van uitvoering treedt, bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – in het geval een verzoek om registratie van een Domeinnaam reeds is uitgevoerd.

1.5.4 De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

1.5.5 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient Klant aan SQR via het klantportaal op de website (mijn.sqr.nl), per e-mail of per post een ondubbelzinnige verklaring te sturen waarin Klant aangeeft de beslissing tot het aangaan van de Overeenkomst te herroepen. Ook kan Klant voor de herroeping gebruik maken van het modelformulier op onze website. Gebruik van het modelformulier is niet verplicht.

1.5.6 Als Klant de overeenkomst rechtsgeldig herroept, ontvangt Klant alle betalingen die op dat moment zijn verricht, onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat SQR op
de hoogte is gesteld van de herroeping, van SQR terug. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij Klant uitdrukkelijk anders aangeeft. Er zullen hiervoor door SQR geen kosten in rekening worden gebracht.

1.6 Duur en einde van de overeenkomst

1.6.1 De overeenkomst tussen SQR en Klant wordt steeds aangegaan voor de in de overeenkomst bepaalde termijn. Indien geen nadere duur is overeengekomen heeft de overeenkomst een duur van 1 (één) jaar indien (af/op) levering betrekking heeft op een Dienst,  waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd plaats.

1.6.2 Indien de Overeenkomst na verloop van een jaar voor onbepaalde tijd geldt, kan de Klant steeds met inachtneming van één maand opzegtermijn de overeenkomst beëindigen.

1.6.3 Opzegging van de overeenkomst kan geschieden via de website van SQR, per brief of per e-mail.

1.7 Medewerking/Informatieplicht Klant

1.7.1 Alle opdrachten worden door SQR uitgevoerd op basis van de door Klant aan SQR kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.7.2 Klant dient er zorg voor te dragen dat SQR te allen tijde beschikt over een werkend e-mailadres van Klant. SQR kan alle mededelingen en vragen aangaande de Overeenkomst sturen naar dit e-mailadres. Klant dient de mailbox gekoppeld aan dit e-mailadres dan ook regelmatig te controleren.

1.7.3 Klant zal SQR alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Klant zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van SQR staan, of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft SQR in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst.

2 DIENSTEN

2.1 Identificatiegegevens

2.1.1 SQR zal identificatiegegevens aan Klant vertrekken voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten.

2.1.2 Klant zal zorgvuldig omgaan met deze identificatiegegevens. Klant zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik SQR hiervan in kennis stellen, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

2.1.3 Klant draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Klant. In geen geval is SQR aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de identificatiegegevens.

2.2 Domeinnamen

2.2.1 SQR is Registrar en kan bemiddelen bij het door de Klant verkrijgen van een of meerdere Domeinnamen.

2.2.2 De aanvraag, toekenning en het daadwerkelijke gebruik van Domeinnamen is onderworpen aan reglementen van de Registrerende instantie die de betreffende Domeinnamen uitgeeft. SQR heeft geen controle over de inhoud van de reglementen. De toepasselijke reglementen worden door SQR vermeld op haar website. Deze reglementen kunnen wijzigen.

2.2.3 SQR bemiddelt bij de aanvraag en kan dus geen garantie geven dat een aanvraag wordt gehonoreerd. De Registrerende instantie toetst of de gewenste Domeinnaam beschikbaar is voor registratie en controleert of de aanvraag compleet is. SQR heeft geen invloed op de wijze waarop de Registrerende instantie aanvragen behandelt. SQR is dan ook niet aansprakelijk voor het geval een aanvraag niet wordt gehonoreerd. SQR heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en zal verzoeken om registratie van een Domeinnaam binnen een redelijke termijn uitvoeren.

2.2.4 SQR zal aan de Klant een bericht per e-mail sturen wanneer de Domeinnaam is geregistreerd. Een factuur voor registratie is geen bevestiging van registratie van de Domeinnaam.

2.2.5 Als een Domeinnaam door SQR is aangevraagd en de aanvraag is gehonoreerd, kan de Domeinnaam niet meer worden gewijzigd.

2.2.6 Klant is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop de Domeinnaam wordt gebruikt. Klant vrijwaart SQR voor alle aanspraken van derden indien blijkt dat de Domeinnaam inbreuk maakt op rechten van derden. SQR is nimmer aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een ander wordt aangevraagd en/of verkregen, behalve in het geval dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SQR.   

2.2.7 Klant erkent dat het vindbaar zijn en blijven van de Domeinnaam op internet afhangt van een aantal omstandigheden die buiten de invloedssfeer van SQR liggen.

2.2.8 Klant staat er voor in dat de door hem opgegeven persoonlijke gegevens ten behoeve van de aanvraag van de Domeinnaam correct zijn. Indien blijkt dat gegevens van de Klant onjuist of niet volledig zijn, zal SQR kunnen verzoeken om opgave van de juiste of aanvullende gegevens. Indien Klant in gebreke blijft met het doen van opgave van de verzochte gegevens, behoudt SQR het recht de overeenkomst met Klant te beëindigen.   

2.2.9 SQR heeft het recht een Domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken danwel op haar naam te (laten) stellen indien de Klant in gebreke blijft in de nakoming van de Overeenkomst nadat hem een redelijke termijn is gegund de Overeenkomst alsnog na te komen. Een termijn van 14 dagen wordt geacht redelijk te zijn.

2.2.10 Bij ontbinding van de Overeenkomst heeft SQR het recht de Registrerende instantie te berichten dat de betreffende Domeinnaam kan worden opgeheven. SQR zal daarbij een termijn van één maand na ontbinding van de Overeenkomst in acht nemen.    

2.2.11 Bij beëindiging van de Overeenkomst vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde gelden, tenzij de beëindiging toe te rekenen is aan SQR.

2.3 Webhosting en e-maildiensten

2.3.1 SQR streeft naar een continue beschikbaarheid van Diensten.

2.3.2 Op het gebruik van Diensten zijn de Gedragscode (artikel 2.6) en Fair-Use-Policy (artikel 2.7) van toepassing.

2.3.3 SQR kan naar eigen inzicht Klant de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden Diensten. Indien deze mogelijkheid aan Klant wordt geboden is Klant verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

2.3.4 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de Diensten, beschikt Klant direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door SQR vastgestelde en aan Klant medegedeelde normen en/of eisen.

2.3.5 Klant is verplicht aanwijzingen van SQR omtrent de Diensten op te volgen.

2.3.6 Indien Klant een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij SQR. Na melding van een storing door Klant zal SQR die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

2.3.7 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Klant indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de Overeenkomst.

2.3.8 SQR stelt Klant van tevoren op de hoogte van voorgenomen onderhoud voor wat betreft de Diensten, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de Webhosting dan wel het niet-beschikbaar zijn van de Webhosting.

2.3.9 SQR garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden

2.3.10 SQR zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de Webhosting te verzekeren.

2.3.11 SQR zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door SQR ten behoeve van Diensten gebruikte apparatuur en computerprogramma’s.

2.3.12 SQR garandeert niet dat de website van de Klant zelf niet gehackt wordt. De software die de Klant gebruikt voor de website valt geheel onder eigen verantwoordelijkheid van Klant. SQR is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van het verkrijgen van ongeautoriseerde toegang door derden tot de website.

2.4 Wijzigingen in de Webhosting

2.4.1 SQR is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Klant verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de Webhosting voor wat betreft doch niet beperkt tot:

a) toegangsprocedures, zoals:

•procedures betrekking hebbende op operationele regels;

•beveiligingseisen.

b) het wijzigen van een derde provider/toeleverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de Webhosting.

2.5 Dataverkeer van Klant

2.5.1 SQR heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Klant. SQR treedt slechts op als een doorgeefluik. SQR geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

2.5.2 Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Klant.

2.5.3 Klant vrijwaart en houdt SQR schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Klant.

2.6 Gedragscode

2.6.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de Diensten. Het is verboden de Diensten op zodanige  wijze te gebruiken waardoor zich:

a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van SQR en/of derden;

b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

2.6.2 Het is verboden om de Diensten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

a) spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);

b) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;

c) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;

d) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of SQR en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

2.6.3 SQR behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde SQR erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat  dat middels de Diensten inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden SQR en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de Diensten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

2.6.4 SQR en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Klant en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 2.6.3 door en/of ten behoeve van SQR genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel

2.6.3 door en/of ten behoeve van SQR genomen maatregelen onverkort van toepassing.

2.6.5 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Klant dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van SQR, zoals uiteengezet in artikel 2.6.3, heeft SQR het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat SQR tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

2.7 Fair Use Policy

2.7.1 Het gebruik van een Dienst is beperkt tot de in de Overeenkomst overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Klant niet is gebruikt kan niet worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal SQR: i) een extra vergoeding in rekening kunnen brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven, of ii) haar dienstverlening (tijdelijk) kunnen opschorten.

2.7.2 Indien bij een Dienst is aangegeven dat daarop een Fair Use Policy van toepassing is geldt dat de te gebruiken hoeveelheid data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer redelijk dient te zijn. Als ‘niet-redelijk’ wordt in ieder geval beschouwd, ook indien geen Fair Use Policy van toepassing is verklaard, indien Klant 10 (tien) maal meer data(opslag), netwerkcapaciteit of verkeer gebruikt dan de gemiddelde gebruiker gebruikt, welke hoeveelheid is afgeleid van het gemiddeld gebruik van andere gebruikers van de Dienst.

2.7.3 Klant zal zich houden aan aanwijzingen van SQR omtrent Fair Use. Indien SQR constateert dat sprake is van niet-redelijk gebruik van een Dienst is zij gerechtigd, zonder voorafgaande aankondiging, het gebruik van de Dienst al dan niet tijdelijk op te schorten, de gebruiksmogelijkheden of het kwaliteitsniveau van de Dienst al dan niet tijdelijk te beperken, of – bij herhaald onredelijk gebruik – de overeenkomst voor de Dienst te ontbinden.

2.8 Support

Indien de dienstverlening van SQR op grond van de Overeenkomst tevens ondersteuning aan gebruikers omvat, zal SQR telefonisch of per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de Diensten.

2.9 Back-ups

2.9.1 Voor zover als mogelijk is Klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups.

3 PRIJZEN/BETALINGEN

3.1 Prijzen en Betalingen

3.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW in rekening worden gebracht. SQR is gerechtigd elektronisch te factureren. Klant aanvaardt hierbij bij voorbaat dat SQR elektronisch factureert.

3.1.2 SQR zal de door Klant verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Klant in rekening brengen. Klant zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen.

3.1.3 Wanneer Klant tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Klant in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Klant is aan SQR verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Klant aan SQR verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). In ieder geval zal over het door Klant verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Klant in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening kunnen worden gebracht.

3.1.4 SQR heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Klant om aan zijn verplichtingen te voldoen.

3.2 Prijswijzigingen

3.2.1 SQR is gerechtigd de gehanteerde prijzen aan te passen.

3.2.2 SQR zal Klant de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Klant niet instemt met een prijswijziging is Klant slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

3.3 Aansprakelijkheid

3.3.1 De totale aansprakelijkheid van SQR is beperkt tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal van de vergoedingen (exclusief BTW) die SQR heeft ontvangen van Klant van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).   

3.3.2 Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van SQR vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Klant aan SQR op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan).

3.3.3 De totale aansprakelijkheid van SQR wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting en/of een aangeboden vrijwaring is een uitzondering op hetgeen gesteld in artikelen 3.3.1 en

3.3.2: deze is beperkt tot twee keer het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat SQR heeft ontvangen van Klant voor 2 (twee) jaar, met een maximum van € 10.000,–, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

3.3.4 Aansprakelijkheid van SQR voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Klant, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Klant, is nadrukkelijk uitgesloten.

3.3.5 De aansprakelijkheid van SQR ontstaat slechts indien Klant SQR, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en SQR ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SQR in staat is adequaat te reageren.

3.3.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade SQR daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

3.3.7 SQR is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support en/of Garantie.

3.4 Niet-toerekenbare Tekortkoming

3.4.1 SQR is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens tekortkomingen van toeleveranciers van SQR, het uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden.

3.4.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan SQR de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

3.4.3 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van SQR langer dan drie weken voortduurt, heeft de Klant  het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

3.5 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

3.5.1 Op alle door SQR met Klant gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

3.5.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.